ПАРЦЕЛ В ГР. ПАНАГЮРИЩЕ

7 500лв. Намалена цена
  • В Регулация
  • Виза
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Парцел в град Панагюрище намиращ се на атракционно място срещу парка. Мястото е с изложение югоизток. Височина на строеж до 10 метра. Застройка приблизително 230-280 кв.м.. Парцела е с денивилация-в долната си част е около 350 кв.м., а в горната около 150 кв.м.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”