ПРОДАВА КРАВЕФЕРМА В С. РАВНОГОР

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Продава кравеферма с. Равногор, общ. Брацигово с площ 800 кв.м. РЗП, ведно с парцела в който е построена сградата с площ 7831 кв.м. с начин на трайно ползване - стопански двор. Продава се заедно с кравите.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”