ПРОДАВА КЪЩА В С. ЗВЪНИЧЕВО

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Продава къща в с. Звъничево на един етаж с площ 90 кв.м. и мазе, заедно с парцела в който е построена с площ 632 кв.м. Къщата долу е с плоча и камък а от горе е гредоред. Състои се от четири стай и кухненски бокс към едната, баня и мазе.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”