ПРОДАВА КЪЩА В СЕЛО ЦРЪНЧА

12 000лв. Намалена цена
  • Гредоред
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Продава къща в сели Црънча със застроена площ от 52 кв.м. , двор с площ 1143 к.м., стопанска сграда с площ 66 кв.м.. Покрива на къщата е в лошо състояние. Двора е ограден с мрежа и камъни частично.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”