ПРОДАВА МАГАЗИН В ЦЕНТЪРА НА ПАЗАРДЖИК

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

ПРЕДЛАГАМЕ ЗА ПРОДАЖБА МАГАЗИН В ЦЕНТЪРА НА ПАЗАРДЖИК,В БЛИЗОСТ ДО ЕСКУЛАП. ОБОРУДВАН С ШКАФЧЕТА,ВИТРИНИ,ЕТАЖЕРКИ,КЛИМАТИК,ВЪНШНА РОЛЕТНА МЕТАЛНА ВРАТА, КЛИМАТИК И СЕННИК. ИМА САНИТАРЕН ВЪЗЕЛ.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”