ПРОДАВА МАГАЗИН В ИДЕАЛЕН ЦЕНТЪР НА ПАЗАРДЖИК

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Предлагаме за продажба магазин в идеален център на гр. Пазарджик с чиста площ 22,06 кв.м. и общи части 9,31 кв.м. и идеална част от земята 8,38 кв.м.. Общ санитарен възел на етажа. 

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”