ПРОДАВА МАГАЗИН В ПАЗАРДЖИК, БУЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ

25 000 Намалена цена
  • Ново строителство
  • Партер
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Продава магазин в гр. Пазарджик , бул. Георги Бенковски с разрешително за промишлени стоки с площ от 46 кв.м. от която чиста площ от 27 кв.м. Има склад и общ санитарен възел за ползване.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”