ПРОДАВА ПАРЦЕЛ НА ПЪТЯ ЗА МАГИСТРАЛАТА

40 000
  • Сменен статут
  • За търговия и услуги
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Продава парцел със сменен статут (търговия и услуги)  с лице на пътя от Пазарджик за магистрала 'Тракия' около 60 метра и лице на вътрешен черен път. Парцела се намира малко след мостчето от дясната страна на излизане от Пазарджик.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”