ПРОДАВА ПАРЦЕЛ В РЕГУЛАЦИЯ И ПАРЦЕЛ ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ

18 000лв.
  • В Регулация
  • До вода
  • До ток
  • До регулация
  • За жилищно строителство
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Предлагаме за продажба два парцела един до друг в Ивайло,като единият е с площ от 1,050 дка.- в регулация, другият е с площ от 4,4 дка.-извън регулация. Парцелите се намират на втора линия от главния път за Ивайло- Сарая.Местоположението им е в края на Ивайло до последната къща от лявата страна на пътя. Цена за двата парцела заедно 30 000 лв..Цена на парцела в регулация 1дка.-18 000 лв. Цена само за земеделската земя 4,4 дка., категория 5-16 000 лв..

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”