ПРОДАВА ЗЕМЯ НА ГЛАВЕН ПЪТ ПАЗАРДЖИК-ПЛОВДИВ

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Продава атрактивен имот на главния път Пазарджик-Пловдив намираш се след отбивката за Мало Конаре от ляво посока Пловдив. Имота е със статут на земеделска земя. Два парцела един до друг с площи 4.972 дка и 6 дка.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”