ПРОДАВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ГР. ДОЛНА БАНЯ

8
€/кв.м.
  • До вода
  • До ток
  • Нива
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ-НИВА 5,336ДКА. В ЗЕМЛИЩЕТО НА ГР. ДОЛНА БАНЯ.НАМИРА СЕ ПОД МАЛКОТО ГОЛФ ИГРИЩЕ.НАЧИН НА ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ –НИВА,КАТЕГОРИЯ 7.ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ЗАКУПИ ОЩЕ ЕДНА ЗЕМЯ ,КАТО ОБЩО ДВЕТЕ СТАВАТ 10,6 ДКА.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”