ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В К.К. ПАМПОРОВО

39 500 Намалена цена
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ПАМПОРОВО 1,5 ДЕКАРА, ДО РЕСТОРАНТ 'ЧЕВЕРМЕТО'.ПОПАДА В УСТРОЙСТВЕНА ЗОНА ЗА КУРОРТНИ ДЕЙНОСТИ.МАКСИМАЛНА ПЛЪТНОСТ НА ЗАСТРОЯВАНЕ 30 ПРОЦЕНТА, ВИСОЧИНА 12 МЕТРА.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”