ЗЕМЯ В ХАДЖИЕВО

4 000лв.
  • Вода
  • Ток
  • До регулация
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Предлагаме за продажба земеделска земя в Хаджиево с площ от 1,524 дка. Земята се намира в центъра на селото до регулацията зад детската градина. Има сонда, питейна вода на 20 метра, има партида на тока. Продават се и сандвич панели за 37 кв.м. вила- 1500 лв. 

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”