ПРОДАВАМ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ В ГР. ДОЛНА БАНЯ

8
€/кв.м.
  • За търговия и услуги
  • За промишлено строителство
  • Нива
Download (.pdf) Print

Send me a message if the price became lower.

Description

ПОД ГОЛФ ИГРИЩЕТО (МАЛКИЯ ГОЛФ) НА 400 М,НА 40 МЕТРА ОТ ПОСЛЕДНАТА КЪЩА,НОМЕР ИМОТ 056037,ТРАЙНО ПОЛЗВАНЕ –НИВА,КАТЕГОРИЯ 7

Similiar offers

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”