ПРОДАВА ХОТЕЛ В ГР.СТРЕЛЧА НА ГРУБ СТРОЕЖ

520 000лв. Намалена цена
  • Ново строителство
  • В строеж
  • Тухла
  • Паркомясто
Свали оферта (.pdf) Принтирай

Изпратете ми съобщение ако цената бъде намалена

Описание на офертата

Предлагаме ви мотел-ресторант на груб строеж с покривна конструкция,степен на завършеност 63 % намиращ се в гр. Стрелча заедно с два броя съседни парцели единият с площ от 2736 кв.м. с предназначение за паркинг и комуникации с асфалтов път свързващ хотела с главен път и трафопост в парцела и втори парцел с площ от 4062 кв.м. върху който е построен хотела. Хотелът се състои от сутерен и три нива и е изграден по монолитен начин със стоманобетонова конструкция и тухлени оградни и преградни зидове. Цена 520 000 лв. без ДДС.

Подобни обяви

ПРОЕКТ BG051PO001-1.2.03-0201
„Стартиране на собствен бизнес чрез организиране и управление
на фирма за недвижими имоти „Игнатов имоти“ ЕООД”
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския
социален
фонд. „Игнатов имоти“ ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европейски съюз или на Агенция по заетостта .”